• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 78764
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

Projekty

 

 

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

EDUKACJA PRZEZ SZACHY”

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 

Autor: Halina Błażkiewicz

Realizacja innowacji: wrzesień 2018 - czerwiec 2019

 

 • Pomysł na program własny poszerzony o naukę gry w szachy zrodził się po analizie potrzeb uczniów na spędzanie czasu wolnego. Propozycja nauki gry w szachy spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców.

 • Nauka gry w szachy będzie realizowana w klasie II B, jako metoda stymulująca rozwój uczniów. Dodatkowo uczniowie tej klasy uczestniczyć będą w kółku szachowym w zakresie 1 godziny tygodniowo.

 • Dzieci poznają grę w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, kolorowanek, rysunków, opowiadań, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych: bierki, szachownice, plansza demonstracyjna.

 • Zajęcia będą prowadzone przy wsparciu osób, które grają w szachy i wyraziły chęć pokazania dzieciom zasad gry.

 

Edukacja przez szachy pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji. Gra w szachy wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

 


Program edukacyjny:

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

OPRACOWANIE: J.Kupnicka, H.Błażkiewicz, M. Biernat- Dąbrowska, A. Michaliszyn

 

Zawód jest zbiorem zadań, zespołem czynności wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywany przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji oraz atrybutów. Dzieci w wyniku spotkań z przedstawicielami różnych zawodów będą miały okazje poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu. Będą miały okazję poznać zawody, które wykonują rodzice koleżanek i kolegów.

 

Główny cel:

Cele szczegółowe

Zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów

kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach ,urzędach ,miejscach pracy

wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci

kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania

wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów

poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem

współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

współpraca szkoły z rodzicami

 


Program „Żyj zdrowo”

 

 

Odbiorcy: uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum

Opracowanie programu:Beata Soboń, Renata – Czyczyk-Konefał, Aneta Rąpała

 

 

Program Promocji Zdrowia „Żyj zdrowo” został opracowany dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach.

 

Realizowany będzie w klasach IV-VIII oraz w klasach gimnazjalnych .

 

Program w swoim zakresie będzie obejmował następujące działy:

 

 • Promowanie zdrowego odżywiania.

 • Propagowanie aktywności fizycznej.

 • Rozpowszechnianie aktywnego stylu życia.

 • Rozwijanie sportowych zainteresowań uczniów.

 • Motywowanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży w dbałości o zdrowie, w zapobieganiu chorobom i ograniczaniu zachowań ryzykownych.

 

Cel główny:

 

Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole i poza szkołą poprzez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i edukację zdrowotną.

 

Cele szczegółowe:

 

1. Zapobieganie wadom postawy, promowanie ruchu i sportu w życiu człowieka.

 

2. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

3. Promowanie zdrowego żywienia.

 

4. Uświadomienie uczniom jakich zasad zdrowego odżywiania powinni przestrzegać, aby prawidłowo się rozwijać – stworzenie DEKALOGU ZDROWEGO POŻERACZA.

 

5. Kształtowanie dobrych nawyków podczas zakupów spożywczych – uświadomienie, co warto wybierać, a czego należy się absolutnie wystrzegać.

 

6. Organizowanie różnorodnych konkursów tematycznych z zakresu wiedzy o

 

zdrowym odżywianiu się.

 

7. Umiejętność radzenia sobie z emocjami.

 

8. Motywowanie oraz wspieranie uczniów w dbałości o zdrowie i w zapobieganiu chorobom.

 

9. Bezpieczeństwo dzieci –ograniczanie zachowań ryzykownych – dbanie o swoje bezpieczeństwo i nauka pomocy innym.

 

 


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Jestem Polakiem

 

Autorzy: B. Kiwacka, I. Rygiel

 

Opis innowacji:

Realizacja programu „Jestem Polakiem” odbywać się będzie w ramach zajęć lekcyjnych oraz w ramach zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Obejmować będzie wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Ideą programu jest wykreowanie ucznia, który jest przygotowany do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie go w podstawowe umiejętności obywatelskie oraz postawy i wzorce zachowań. Innowacja ma wprowadzić ucznia w świat wartości humanistycznych takich jak: dobro, prawda, piękno, godność i prawa człowieka, wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość. Zajęcia realizowane w oparciu o opracowany program mają nauczyć także krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, komunikowania się, zadawania pytań, zachęcania do współdziałania, kompromisu itp.

Program ma charakter otwarty, dlatego treści w nim zawarte mogą być modyfikowane oraz uzupełniane w zależności od potrzeb i możliwości.

 

Cel innowacji:

 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz szacunku dla własnego państwa.

 • Poszanowanie postaw patriotycznych i dobra wspólnego.

Cele szczegółowe innowacji:

 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

 • rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej

 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji

 • umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych

 • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym, regionem i miejscowością
 

W naszej szkole od września 2017 roku do czerwca 2018 roku realizowany jest projekt pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych w Gminie Gaworzyce" złożony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w partnerstwie z Gminą Gaworzyce.

 

Pozyskano kwotę 226.216, 13 zł.

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia: terapeutyczne, wyrównujące oraz rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia logopedyczne i z terapii psychologicznej.

 

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I- V.

 

Zajęcia wyrównujące skierowane są dla uczniów klas II, III i VI klas. Są to zajęcia, na których uczniowie wyrównują braki i zaległości z matematyki.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki przeznaczone są dla uczniów, którzy rozwijają i poszerzają swoje zdolności z zakresu matematyki.

 

W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci z wadami wymowy.

 

W ramach zajęć z terapii psychologicznej organizowane są warsztaty mające na celu przygotować uczniów do radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak stres i złość. Psycholog pokaże jak ćwiczyć koncentrację oraz skupianie uwagi, co pomoże uczniom w nauce. Na zajęciach uczniowie będą ćwiczyć nowe metody uczenia się, poznają ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.

 

W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej poprzez korzystanie z zajęć dodatkowych oraz z pomocy i materiałów edukacyjnych.

 

Dla szkoły zostały zakupione dwa projektory, 19 laptopów, tablica interaktywna, tonery i tusze do drukarek, papier ksero, pomoce do zajęć matematycznych oraz logopedycznych.